Tudnivalók, Általános Szerződési Feltételek (Á.Sz.F.) ...

Általános rendelkezések

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában illetve telefonon kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

Üzemeltetői adatok

Cégnév: Kisgépcentrum Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.
Székhely: 2030 Érd, Fehérvári út 63-65.
Telephely: 2030 Érd, Fehérvári út 63-65.
Adószám: 12339657-2-13
Uniós adószám: HU-12339657
Cégjegyzékszám: 13-09-078347, bejegyezve a Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság által.

Tevékenységi körök (részlet): 

 • 7732 '08 Építőipari gép kölcsönzése
 • 4652 '08 Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme
 • 4662 '08 Szerszámgép-nagykereskedelem
 • 4663 '08 Bányászati-, építőipari gép nagykereskedelme
 • 4669 '08 Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme
 • 4690 '08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem
 • 4719 '08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
 • 5221 '08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
 • 7731 '08 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
 • 7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
 • 4618 '08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
 • 4754 '08 Villamos háztartási készülék kiskereskedelme
 • 9522 '08 Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása
 • 9529 '08 Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása
 • 3312 '08 Ipari gép, berendezés javítása
 • 4791 '08 csomagküldő internetes kiskereskedelem

Szerződés nyelve: Magyar
Elektronikus elérhetőség: kisgep@kisgepcentrum.hu
Telefonos elérhetőség: (23) 365-727
Kapcsolattartó neve: Tóth Attila
Fogyasztói kifogások megtételének helye: 2030 Érd, Fehérvári út 63-65.

A Bérleti szerződés

1. Ezen szerződés alapján a Kisgépcentrum Kft. (Érd, Fehérvári út 65.) továbbiakban: Bérbeadó, a bérbe vevő (továbbiakban: Bérlő) időleges használatába adja a Bérleti szerződésben megnevezett üzemképes, tiszta állapotban lévő bérleti tárgyat. A Bérlő a megnevezett gépek illetve szerszámok hiánytalan átvételét a Bérleti szerződés aláírásával elismeri, azokért teljes anyagi felelősséget vállal.

2. A Bérbeadó jogosult a Bérlőnek a Bérleti szerződésben foglalt azonosító adatainak és egyéb utolérhetőségének hitelt érdemlően bizonyító hivatalos iratok betekintésébe és ezen adatok szerződésbeli rögzítésére. A Bérleti szerződés előfeltétele, hogy a Bérlő ehhez hozzájárulását adja. A Bérbeadó a Bérlő adatait titkosan kezeli, azok használatát csak a Bérlő hozzájárulásával alkalmazza és harmadik személynek nem adja ki. A Bérbeadó az eszköz/eszközök átadása előtt jogosult letéti díjat (kauciót) kérni, melyet az eszköz/eszközök hibátlan visszaszolgáltatásakor visszafizet annak aki a gépet visszahozta.

3. A bérleti idő a Bérleti szerződésben meghatározott időpontig áll fenn, mely időszakra a kölcsönzési díj előre fizetendő. A megállapított napi bérleti díj 24, a fél napi 12 órás időtartamra szól, mely lejárta után 1 órás türelmi idő figyelembevételével, újabb fél napi, 4 órás késés után teljes napi díjat kell megfizetni. A Bérlő jogosult a bérleti díjnak a lejárat napján történő újabb befizetésével a szerződést meghosszabbítani. A kifizetett bérleti idő lejártával a Bérlő köteles a bérelt tárgyat üzemképes, tiszta állapotban visszaszállítani. A Bérlő fizetési kötelezettsége mindaddig fennáll, amíg a kibérelt eszközt/eszközöket a bérlés helyszínén vissza nem szolgáltatja.

4. A bérleti viszony fennállása alatt a Bérlő köteles saját költségén gondoskodni a bérleti tárgy karbantartásáról és megőrzéséről (Ptk. 427.§.1. bekezdés illetve a KLÉSZ 29.§.). A Bérlő a bérelt tárgyat a szóbeli és kezelési utasításoknak megfelelően rendeltetésszerűen használhatja. Felelős minden olyan kárért, amely a nem rendeltetés szerinti használat következménye. Meghibásodás vagy rongálás esetén a Bérlő köteles a Bérbeadót azonnal tájékoztatni és a bérleti tárgy kölcsönző boltba való haladéktalan visszaszállításáról gondoskodni. Ha a bérleti tárgy Bérlőnek felróható okból hibásodik meg, a Bérlő köteles a javítási költséget megtéríteni. Késedelmes visszaszállítás esetén a Bérlő a bérleti díjat a visszaszolgáltatás időpontjáig köteles megfizetni. A késedelmes megfizetést a jegybanki alapkamat 2-szeresét kitevő késedelmi kamat terheli.

5. A Bérlő a bérleti tárgyon javítást nem végezhet. A bérleti tárgy megbontása esetén a Bérlőt teljes anyagi felelősség terheli. Ha a bérleti tárgy a Bérlőnek felróható okból meghibásodik a Bérlő köteles a javítási költségeket és az egyéb igazolt kárt megtéríteni.

6. Ha a Bérlő a bérleti idő lejártakor a bérleti tárgyat a bérbeadó írásbeli felszólítása ellenére sem szolgáltatja vissza, a Bérbeadó jogosult azt a Bérlőtől elszállítani. A kiszállással és szállítással kapcsolatban felmerült költségek a Bérlőt terhelik.

7. Ha a bérleti tárgy visszaszolgáltatása meghiúsul, illetőleg elvész vagy használhatatlanná válik a Bérlő köteles a hátralék befizetésén túl a bérleti tárgy forgalmi illetve mindenkori beszerzési értékét megfizetni. 

8. A Bérbeadó jogosult a Bérleti szerződés azonnali felmondására abban az esetben: - Ha a Bérlő a bérleti díjjal több, mint 5 napig hátralékban van. - Ha a Bérlő a szerződésben vállalt kötelezettségeit megszegi különösen, ha a bérelt tárgyat nem megfelelően kezeli. - Ha más körülményekből kiderül, hogy a Bérlő a vállalt kötelezettségeit nem tudja teljesíteni.

9. A bérbevevő a gép használatáról munkavédelmi és biztonságtechnikai tájékoztatást kapott, mely alapján a nevezett gépet a bérlő kipróbálta, amit a szerződés aláírásával igazol.

10. A Bérleti szerződés fennállása alatt a bérleti tárgy másra nem ruházható át, nem idegeníthető el, és nem terhelhető meg. A készülék értékesítése, elzálogosítása esetén a Bérbeadó feljelentést tesz az illetékes rendőri szervnél.

11. Jelen Bérleti szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadóak. A szerződésből származó per esetén a Pesti Központi Kerületi Bíróság a kizárólagos illetékes.

12. Nevezett kezes(ek) egyetemleges felelősséget vállalnak Bérlő kötelezettségeivel kapcsolatban. Bérlő a bérleti szerződés megkötésekor balesetvédelmi tájékoztatást kapott, balesetért Bérbeadó felelősséget nem vállal. 


A szerviz-szerződés

A Kisgépcentrum Kft. (továbbiakban: Vállalkozás) és a Megrendelő közötti, a szervizelésre vonatkozó egyedi, vállalkozási szerződés akkor jön létre, amikor a Vállalkozás által elvégzendő feladatokban a felek megállapodtak és a Vállalkozás által eszerint megadott árajánlatot a Megrendelő elfogadta.

A Vállalkozás a szervizelést jellemzően a telephelyén végzi, ám ha a meghibásodott gép vagy gépek szállítása válik szükségessé, úgy arról a Megrendelő köteles gondoskodni. A Megrendelő erre irányuló igénybejelentése esetén a Vállalkozás is vállalja a szállítást külön díjazás ellenében. Ez esetben a meghibásodott gép(ek) szállításra való felkészítését a Megrendelő köteles elvégezni. A szervizelést követően a gép(ek) Megrendelőnek történő visszaszállítására a felek között előzetesen, telefonon egyeztetett időpontban kerül sor a Vállalkozás által. A Megrendelő hibájából meghiúsult szállítás többletköltségeit a Megrendelő viseli.

SZERVÍZDÍJAK:

Bevizsgálási díj: 

A szervizelésre beszállított gép hibafeltárása, illetve a hibafeltárást követő szakértői vélemény a a bevizsgált gép típusának/kategóriájának függvényében történő díjazása, beleértve a rezsióradíj időarányosan megállapított összegét is. A bevizsgált gép kategorizálását a Kisgépcentrum Kft. egyoldalúan jogosult megállapítani.

Az egyes géptípusok/kategóriák, illetve ezek bevizsgálási díjai:

B1) 3.800 Ft. (bruttó)

B2) 5.000 Ft. (bruttó)

B3) 10.000 Ft. (bruttó)

B4) 15.000 Ft. (bruttó)


Amennyiben Megrendelő a gép javítását nem kéri, úgy a gépet szétszerelt állapotban adjuk vissza (lásd még selejtezési díj). Megrendelő kérésére külön díj ellenében a gépet összeszereljük.

Rezsióradíj: 5.500 Ft. (nettó)

Selejtezési díj jegyzőkönyvvel: 2.500 Ft. (bruttó)

A selejtezési díj csak akkor kerül felszámításra, ha a javítás költsége, vagy egyéb okok miatt a Megrendelő úgy dönt hogy nem kéri a javítást. 

Géptisztítási díj: 

A géptisztítási díj abban az esetben kerül megállapításra, ha azt a Megrendelő kifejezetten kéri. Ellenkező esetben a szervizelt gépet tisztítás nélkül (kivéve a gép helyes működéséhez szükséges elengedhetetlen tisztítást), a gép átvételekor rögzített állapotban adjuk át. A tisztítás díja a gépen elvégzendő tisztítás nehézségétől függően változhat, ezért ennek összegét egyedi megállapodás alapján Megrendelővel közösen állapítjuk meg. 

Raktározási díj: 300 Ft./nap (nettó)

A Kisgépcentrum Kft. a szervizelt gépet a javítást vagy selejtezést (lásd: Selejtezési díj), illetve a Megrendelő kiértesítését követően 5 munkanapig díjmentesen tárolja. A raktározási díj akkor kerül megállapításra, ha a Megrendelő a meghatározott ideig a szervizelt/selejtezett gépet nem szállítja el. A szervízbe behozott gépeket a javítástól/selejtesétől számított maximum 2 hónapig tároljuk, utána értékesítjük, illetve selejtezzük.

Szállítási díj: 

Nagyobb terjedelmű, vagy össztömegű gép esetében kerül felszámításra, ha a szállítást a Megrendelő nem tudja megoldani, vagy ha a helyszíni javítást nem kéri, vagy egyéb okokból a Vállalkozás nem képes a helyszíni szervizelésre, és a gép el,- illetve visszaszállítását a Megrendelő kéri. A szállítási díj a távolság, illetve az üzemagyagárak függvényében változhat, ennek mindenkori pontos összegéről kérjük érdeklődjön kollégáinktól!

Jegyzőkönyv díja: 1.000 Ft. (bruttó)

Amennyiben a gép Megrendelőnek történő kiadásakor a munkalap eredetni példánya nem kerül bemutatásra. Ebben az esetben Megrendelő aláírásával igazolja személyazonosságát a jegyzőkönyv kiadását illetően, valamint hogy a megadott adatai a valóságnak megfelelnek,  a korábban kiállított munkalapon szereplő személy/cég nevében meghatalmazással jár el (melyet a jegyzőkönyvhöz csatolunk), és a fenti munkalapszámon szereplő gépet javított/selejtezett állapotban átvette. A jegyzőkönyv a korábban kiállított munkalapot érvényteleníti. A Megrendelő a Kisgépcentrum Kft. kérésére köteles adatai ellenőrzése céljából személyi okmányai bemutatására, ennek megtagadása esetén a gépet nem áll módunkban átadni. 

Online bejelentések feldolgozása

A főoldalon található „Online hibabejentés!” elnevezésű űrlapon elektronikusan elküldött bejelentésre a tőlünk telhető legrövidebb időn belül válaszolunk, az űrlapon a Megrendelő által megadott telefonszámon vagy e-mail üzenetben.

A bejelentések feldolgozása munkanapokon 7-16 óra között történik. A bejelentések feldolgozásaként megjelölt időszakon kívül is van lehetőség a bejelentések megtételére, de kérjük vegye figyelembe, hogy ha az a munkaidő lejárta után történik, bejelentésének feldolgozására legelőbb csak az azt követő munkanapon kerülhet sor.

Fizetési módok

A Vállalkozás a szervizfeladatok ellátását követően számlát állít ki, melynek kiegyenlítésére készpénzben, bankkártyával, vagy a Vállalkozás adatai között szereplő bankszámlaszámra történő átutalással/ befizetéssel kerülhet sor. Felhívjuk figyelmét arra, hogy a helyszíni szervíz munkák esetében amennyiben a kiszállási díj, a vállalkozói díj és az anyagköltség együttes összege a bruttó 50.000,- Forintot nem haladja meg, úgy annak kiegyenlítésére a helyszínen kizárólag készpénzben van lehetőség!

Elállás, felmondás joga

A megrendelő a szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig a szerződést felmondhatja. A megrendelő elállása vagy felmondása esetén köteles a vállalkozónak a díj arányos részét megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a vállalkozói díjat nem haladhatja meg.

Hibás teljesítés 

A Vállalkozás mentesül a hibás teljesítés jogkövetkezményei alól, ha a hiba a Megrendelő által adott

a) anyag alkalmatlanságára vagy hibájára;

b) adat hiányosságára vagy hibájára; vagy

c) utasítás célszerűtlenségére vagy szakszerűtlenségére vezethető vissza, és e körülményekre a Vállalkozás a Megrendelőt figyelmeztette.

A beépített alkatrész a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

Jótállás

A Vállalkozás kizárólag az általa beszerzett és beépített alkatrészekre és elvégzett munkára vállal garanciális javítást, melynek időtartama a javítás elvégzését, illetve a szervizelt gép Megrendelőnek történő átadását követően 3 hónap.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett Vállalkozás kötelezettségének a Megrendelő felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

Panaszok intézése

A Vállalkozás a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni, a Vállalkozás adati között megjelölt helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni. A Vállalkozó a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell hogy adjon. Amennyiben panaszra a Vállalkozás elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. A Vállalkozóval kötött szerződésből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között rendezendők, melyre mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó kötelezik magukat. Amennyiben a békés rendezésre tett kísérletek nem vezetnek eredményre, úgy a felek a jogviszonyból származó igényeiket bírósági úton érvényesíthetik.

Adatkezelés

Ügyfeleink a szerviz munkalap, illetve a bérleti szerződés aláírásával elismerik, hogy az Adatkezelési tájékoztatót (GDPR) elolvasták, és személyes adataik kezeléséhez hozzájárulnak. Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztató az alábbi linken, a Vállalkozás honlapján érhető el: https://kisgepcentrum.hu/contacts-2/adatvedelem

Egyéb rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény) rendelkezései az irányadók. Amennyiben a szolgáltatással kapcsolatosan további kérdése merülne fel, úgy a Vállalkozás adatai között rögzített telefonszámon szíveskedjen felvenni velünk a kapcsolatot!

Á.SZ.F. letöltése (pdf)


Joomla SEF URLs by Artio
Az oldal sütiket használ
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges. A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.